Ole Togebys publikationer

2019a: "Tegnets multimodale syntaks" i Goldstein, Y., Hansen, I.S. og Hougaard, T.T. :

            17. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, Århus 2018, side 535-550

2019b: Om tegn, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 274 sider.

2019c: "The semantics of syntactic constructions" in K.R.Christensen, H.Jørgensen,

             J.L.Wood (red): The sign of the V. Papers in honour of Sten Vikner, Aarhus:

             Department of English School og Communication and Culture, Aarhus

             University.


2018a:  "Emojiers syntaks og semantik", i Christensen, Tanya Karoli, Christina

            Fogtmann, Torben Juel Jensen, Martha Sif Karrebæk, Marie Maegaard,

             Nicolai Pharao, Pia Quist: Dansk i det 21. Århundrede – sprog og samfund.

             København: U Press, side 303-313

2018b:  "Topoi for "retoriknørder" " anmeldelse: Maria Wolrath Söderberg:

               Aristoteles retoriska toposlära. En verktygsrepetoar för fronesis

                   Södertörn retoriska studier 4. Huddinge: Södertörns högskola, 2017.


2017a: Siger et billede mere end 1000 ord? Aftrædelsesforerlæsning 8/9 2017

2017b: "Tegn og deiksis", i Ny forskning i grammatik, vol 24 (2017), 159-174,

              https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/97251

2017c: "Tegn og multimodalitet" i Hansen, I.S., Hougaard, T.T. og Petersen, K.T

              1917: 16. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog  Aarhus Universitet

               13.-14. oktober 2016, Aarhus: NORDISK, Institut for Kommunikation og

                Kultur Aarhus Universitet, www.muds.dk --

                http://projekter.au.dk/muds/tidligere-muds-rapporter/ 

2017d:  "Formel og funktionel grammatik" i NyS 52-53 side 107-134


2016a "Gaden er et hav af tegn : Lær at svømme!" i Gaden : æstetisk, sprogligt, kulturelt

             red. / Lasse Gammelgaard;  Birgitte R. Hornbek; Henrik Jørgensen; Lis Norup.

             Spring, 2016. s. 353-365.

2016b "Kommunikation og sprog" i Kommunikationsteori : en grundbog. red. / Jørn Helder;

              Jens Lautrup Nørgaard. 2. udg.udg. Hans Reitzel, 2016. s. 141-166.

2016c "The borderline between irony and sarcasm" i Let us have articles betwixt us:

             Papers in Historical and Comparative Linguistics in Honour of Johanna L. Wood.

             red. / Sten Vikner; Henrik Jørgensen; Elly van Gelderen. Aarhus : Department of

             English – School of Communication and Culture – Aarhus University, 2016. s. 421-437.

2016d "Sproglig mikrotillid" i  Tidsskrift for professionsstudier, Nr. 22, 2016, s. 14-21.2015: “Den dobbelte genreforventning - genreforhold og sproglige valg i elevtekster” i

             Ellen Krogh; Torben Spanget Christensen; Karen Sonne Jakobsen (red) 2015:. 

             Elevskrivere i gymnasiefag. Odense: Syddansk Universitetsforlag. s. 267-292.

2015b: “En drøm om ideologisk valens” i Dorthe Duncker; Eva Skafte Jensen; Ole Ravnholt

              (red) 2015: Rette ord:  Festskrift til Sabine Kirchmeier-Andersen i anledning af 60-årsdagen.

              Dansk Sprognævn. Skrifter Vol. 46. København: Dansk Sprognævn. s. 301-314.

2015c: “Indekser og indicier” i 15. MUDS - Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog,

               Vol. 15, 2015, s. 413-427.

2015d: “Sprog og identitet” i Skandinaviske Sprogstudier, Vol. 6, Nr. 3, 2015, s. 26-61.

              http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sss/article/view/20646


2014a:  Maier, C. D., Engberg, J. & Togeby, O. 2014: “Introduction” in Engberg, J. & Maier, C.D. &

              Togeby, O. (eds.)  2014: Genre  Encounters between Literature, Knowledge and Developing

              Communicative Conventions. Narr Francke Attempto Verla  (Europäische Studien zur

              Textlinguistik, Vol. 13).

2014b:  Togeby, O. (ed.), Vikner, S. (ed.) & Jørgensen, H. (ed.) 2014: Problemer og perspektiver

               i dansk syntaks: med Kristian Mikkelsen som anledning,  Odense: Syddansk Universitetsforlag.

               (Universitets_Jubilæets danske Samfunds skrifter, Vol. 585).             

2014c: “A Model of Text Types and Genres” in Engberg, J. & Maier, C.D. & Togeby, O. (eds.)

             2014: Reflections upon Genre: Encounters between Literature, Knowledge, and Emerging

             Communicative Conventions. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag,

             p. 147_176, 30 p. (Europäische Studien zur Textlinguistik, Vol. 13).

2014d: “Tidernes følge - hos Mikkelsen” in  Togeby, O., Vikner, S. &     Jørgensen, H. (eds.)  2014:  

               Problemer og perspektiver i dansk syntaks: med Kristian Mikkelsen som anledning. Syddansk

               Universitetsforlag, p. 137-170 34 p. (Universitets-Jubilaeets anske Samfund.

               Skriftserie; No. 585).                                                                             

2014e:  Bland blot genrerne - ikke tekstarterne: om sprog, tekster og  samfund, København

               Samfundslitteratur. 300 p.

2014f: “Pragmatisk analyse: Kvalitetssikring af og rådgivning om tekster”, i Petersen, H. (ed.):

              Organisationskommunikation: Teori og cases om tekst og tale. Frederiksberg:

              Samfundslitteratur,  p. 21-47, 27 p.


2013a:  "Ironi som effektiv kommunikation" i Borchmann, Simon; Inger Schoonderbeek

               Hansen; Tina Thode Hougaard;  Ole Togeby; Peter Widell (red)  2013: Gode ord

               er bedre end guld. Festskrift til Henrik Jørgensen, Aarhus: Nordisk Institut for Æstetik

               og Kommunikation, Aarhus Unievrsitet, 2013. s. 479-499.

2013b:   "Ironi som effektiv kommunikation" i Merete Birkelund (red) 2013: Ironistik: Ironi i et

                 multidisciplinært perspektiv.  Århus: Publizon, 2013. s. 9-23.

2013c: "Tekstteoriens grundantagelser" i 14. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog

               Aarhus Universitet 11-12. oktober 2012, Århus: Institut for Æstetik og Kommunikation


2012  "Bland blot genrerne!" i Dansk Noter Vol. 2012, Nr. 4 s. 16-21


2011a: "Forudsættelser og underforståelser i tekstanalysen"i Projektrapport 112386_Projekt 112386

               Sprogiagttagelse og tekstlæsning s. 130-156.

2011b: "Genrer, tekstarter og andre sproglige handlinger"i 13. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog

               Aarhus Universitet 14-15. oktober 2010, Århus: Nordisk Institut Aarhus Universitet.

               Hansen, I. S. & Widell, P. (red.). Århus s. 307-320.

2011c:  "Linguistics in Text Interpretation" in Hans Götzsche (ed.) 2011: Memory, Mind and Language,

               Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, p. 269-282

2011d: "Tosproget eller dobbelt halvsproget" i Radikal Dialog VOL 2011 Nr.4 2011, s. 18-19.


2010a:  Handling, tekstualisering og tekst. / Togeby, Ole. i Skandinaviske Sprogstudier, Vol. 1,

              Nr. 1, 2010, s. 67-92.

2010b:  "Historier med omslag", i  Gerda Thastum Leffers ; Bent Pedersbæk Hansen ; Claus Tilling ;

               Adam Hyllested 2010 (red): Sjov med sprog : Modersmål_selskabets årbog 2010 1. udg.

               Modersmål_selskabet,  s. 25-36.

2010c:  "Ole Togeby" i Torkild Thellefsen, Bent Sørensen, Peer Bundgård (red): Danske tegn :

               Dansk betydningsforskning præsenteret i korte intellektuelle biografier. 1. udg.

                Forlaget Semiosis, s. 191-193.


2009a:  Definitionen af begrebet 'tegn'. i 12.MUDS -- Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog,

              Nr. 12, 2009, s. 269-27   ttp://muds.dk/rapporter.html

2009b: "Om værdifri og værdifuld humanistisk forskning"i Birgitte Hornbek (red) 2009: Det æstetiske og

              det politiske, Klim, s. 241-258.

2009c: "Tekstlæsning og grammatik"i Ken Farø, Alexandra Holsting, Niels_Erik Larsen, Jens Erik

             Mortensen, Thora Vinther 2009: Sprogvidenskab i glimt :  70 tekster om sprog i teori og praksis,

             Syddansk Universitetsforlag, s. 252-256.

2009d: “Kommunikation og sprog” side 147-173 i Jørn Helder, Torbjörn Bredenlöw, Jens Lautrup

             Nørgaard (red) 2009: Kommunikationsteori – en grundbog, København: Hans Reitzels Forlag

2009e: "Ordkløveri? Om sætningskløvning på dansk" i Rita Therkelsen og Eva Skafte Jensen (red) 2009:

             Dramatikken i grammatikken. Roskilde: Institut for kultur og identitet Roskilde Universitet.

2009f: "Kan Århushistorier få sure smileyer?" i Borchmann, S. S. Iversen, M. Kunøe og P. Stounbjerg:

            Århushistorier. Fra bjerget til byen 4. Århus: Det humanistiske fakultet, Aarhus Universitet

2009g: "Steder i bevidsthedens landskab" - grene på ideernes træ, om at finde stof til belysning af en sag,

             Del 2, del 3 Århus: Aarhus Universitetsforlag


2008a: "Kongen på den hvide hest" i Andersen, Margrethe Heidemann og Jørgen Nørby Jensen

             2008:  Bag ordene. Festskrift til Ole Ravnholt i anledning af 60-års-dagen.

              Dansk Sprognævns skrifter 41 


2007a:"Udkast til en semiotik" i Widell, Peter og Ulf Berthelsen (udg.): 11. Møde om udforskningen af Dansk

              Sprog Århus 2005 side 264-274.

2007b: "Bjarne Riis og supermaksimen" i RetorikMagasinet  16. årg. nr. 65 side 31-35. 


2006a: "Fænomenologisk tekstanalyse", i Kemp, S., Larsen, K., Møller, T.C., Nyegaard, N.D., Andersen, L.P.,

               Davidsen, M., Gjessing, K.B. (red.) "En Dumhed bragt i Form ..." - en bog til Bo, Syddansk

               Universitetsforlag, Odense, s. 207-222.

2006c: "Some Notes about Unit Accentuation in Danish", i  Nølke, H., Baron,  I., Korzen, H., Müller, H.H. (red.)

              Grammatica, Peter Lang, Bern, s. 497-507.

2006d: "Ti teser om tekstfortolkning", Vandfanget, 11.4, s. 6-20.

2006e: "Det rent menneskelige", Weekendavisen, Ideer, 12.april 2006, 2006, s. 6-7.


2005a: Ole Togeby, Jakob Steensig, Mette Vedsgaard  Christensen: "Genvejen til integration går over arabisk

             i folkeskolen" i  Morgenavisen Jyllands-Posten 1. feb  2005.

2005b: "Dette er (ikke) en pibe - billedtekster og  tekstbilleder", i Peter Widell og Mette Kunøe (red): 10. Møde

              om Udforskningen af Dansk Sprog,  Aarhus Universitet 7.-8. oktober 2004, Aarhus Universitet, s. 370-382.

2005c: "Ole tegner og fortæller", Tidsskrift for Sprogforskning, Årgang 3 nr. 1, s. 29-46.

2005d: "Tegn og gerninger", i Cramer, J., Kunøe, M., Togeby, O. (red.) Teorien om alt og andre artikler om

               sprog og filosofi, Wessel og Huitfeldt, Århus, s. 339-352.

2005e: Cramer, J., Kunøe, M., Togeby, O. (red.) 2005, Teorien om alt og andre artikler om sprog og filosofi, 1. udg.,

              Wessel og Huitfeldt, Århus.


2004a: "En falsk implikatur er humbug", i H., J., Jørgen, P.S. (red.) På godt dansk, Wessel og Huitfeldt, Århus, s. 285-291.

2004b: "Myten om Pellegrina", Vandfanget, vol. 9 nr. 4, s. 36-47.

2004c: "Replik til Kirsten Hastrup: Sproget kaster ingen skygge", i Widell, P. (red.) Socialkonstruktivismen under debat,

              Modtryk, Århus, s. 92-99.

2004d: Togeby, O., Maegaard, B., Bick, E., Dalsgaard, P., Kirchmeier-Andersen, S., Henriksen, B.H.:

             Strategisk satsning på dansk sprogteknologi,  Statens Humanistiske Forskningsråd, København.

2004e: "Sådan invaliderer man indvandrerbørn", kronik i Politiken 7/2 2004.

2004f: Maegaard, B. mfl.: Strategisk satsning på dansk sprogteknologi, Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

2004g: Bülow-Møller, A.M. mfl.: Ordets Magt, Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.


2003a: "Metaforens konceptuelle tolkning",  i  Peter Widell og Mette Kunøe (red): 9. Møde om Udforskningen

              af  Dansk Sprog. Aarhus Universitet 10.-11. oktober 2002, side 298-309.

2003b: "Sprogpolitik", Mål & Mæle, 26,4, s. 10-16.

2003c:  Fungerer denne sætning? Funktionel dansksproglære, København: Gads Forlag, 365 sider.

2003d: "Fungerer denne sætning?". Kronik i Information 14. juli 2003 side 6.


2002a: "Sproglige tests", i Cramer, J., Togeby, O., Widell, P. (red.) M/K - Mod og kvindehjerte, s. 142-153.

2002b: "Hvad er betydning?", Hermes Journal of Linguistics,  nr. 29, s. 33-52.

2002c: Cramer, J., Togeby, O., Widell, P. (red) M/K - Mod  og Kvindehjerte,  Modtryk, Århus.

2002d: "Nordic language history and research on types of  texts", i Bandle, O., Braunmüller,

               K., Jahr, E.H., Karker,A., Naumann, H.P., Teleman, U. (red.) The  Nordic Languages

               Vol 1, s. 235-242.

2002e: "Præpositionernes grammatikalisering" i Irène Baron, Michael Herslund og

              Henrik Høeg Müller (red):  Lingvistiske essays til minde om Finn Sørensen 

              Copenhagen Studies in Language 28, København Samfundslitteratur.


2001a, "Jødisk vid", i Krag, H., Warburg, M. (red.) amol iz geven, Jødisk kultur og historie i

               det gamle Østeuropa,  København: Forum, s. 145-166.

2001b, "Hvad betyder "s"?", Mål & Mæle, 24, 2, s. 14-19.

2001c, "Sej", i Jakobsen, H.G., Schack, J. (red.) Ord til Arne Hamburger på ottiårsdagen

             11. juli 2001, Dansk Sprognævns Skrifter 31 udg., Dansk Sprognævn, København, s. 146-149.

2001d, "Letledspladsen", i Jarvad, p., m.fl., Sproglige åbninger. E som Erik, H som 70,

              Hans Reitzels Forlag, København, s. 99-108.

2001e: "Findes der et kvindesprog?" Dansk version af 1992: "Is there a separate women's

              language?" i Proceedings from the Tromsø  symposium on Language, Sex and

              Society, International Journal of the Sociology of  Language, 1992, 12 sider.

2001f:   Reitan, Rolf og Ole Togeby: Hjemmeopgaver - normer og krav.Nordisk Institut Aarhus Universitet.

2001g: "Grusomt? - Ak nej!" Kronik i Information 14. marts 2001

2001h: Ivan Z. Sørensen og Ole Togeby: "Til sidst taler tavsheden" Kronik i Information 30. juni-1. juli 2001

2001i: Ivan Z. Sørensen og Ole Togeby: Omvejene til Pisa. En fortolkning af Karen Blixen "Vejene omkring Pisa"

            København: Gyldendal. 281 sider.

2001j: "Koglekirtlen - eller Hvorved skabes forbindelsen mellem udtryk og indhold?" i Engberg-Pedersen,

             Elisabeth og Peter  Harder 2001: Ikonicitet og struktur,   København: Netværk for Funktionel Lingvistik, 

             Engelsk Institut, Københavns Universitet, side 201-215.

2001k: "Sagen om mordet på fortælleren. Om fiktive udsagns logiske og lingvistiske status"

              i Madsen, Carsten, Henrik Skov Nielsen og Peer E. Sørensen 2001: Jeget og ordene.

             Festskrift til Rolf Reitan. Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet,

              Århus: Klim, side 327-346.

2001l: "The concept of possession in Danish grammar" in Baron, I., Herslund M., Sørensen, F.

              (eds): Dimensions of Possession, Typological Studies in Language (TSL),   Amsterdam:

               John Benjamins Publishing Company, p. 41-56.

2001m: "Den sproglige beskrivelse af fiktion og tekstart" i Heltoft, L. og C. Henriksen:

               Den analytiske gejst. Festskrift til Uwe Geist  på 60-årsdagen 23. september 2001.

               København: Roskilde Universitetsforlag.

2001n: "10 teser om kommaer" Mål & Mæle 24.3 side 17-24

2001o: "En Velfortjent doktorgrad. Henrik Jørgensen." i Vandfanget 2001,2,  Århus.


2000a: “Lette led” i Studier i Nordisk 1998-1999. Selskab for Nordisk Filologi. Foredrag og årsberetning.

              red. Kjeld Kristensen, side 51-55.

2000b: “Mere Modersmålsundervisning” kronik i Morgenavisen Jylland Posten 4. 2. 2000

2000c: “Henret ikke benådet!” kronik i Information 28.2.2000

2000d: “Skribentens 10 bud” i Fremstillingens kunst, i udg. Gymsprog København, s. 36-46.

2000e:  “Anticipated Downward Causation and the Arch Structure of Texts” in Andersen, Peter B. at al. (ed):

               Downward Causation. Minds, Bodies and Matter, side 261-277. Århus: Aarhus University Press.

2000f: “Den fiktive adressat” i Vejen ved verdens ende. Festskrift til Jens Cramer, red. Rolf Reitan, side 117-126.

              Århus: Institut for Nordisk Sprog og Litteratur.

2000h: "Myten om Pellegrina". Opposition ex auditorio ved Bo Hakon Jørgensens disputatsforsvar 4. februar

              2000 over afhandlingen: Siden hen - om Karen Blixen, i Mogens Brøndsted m.fl. (red): Nordica -

              Tidsskrift for nordisk  teksthistorie og æstetik 17, Odense: Odense Universitetsforlag, s. 173-188.

2000i: "Lette led" i Studier i Nordisk 1998-1999.


1999a: “Dogmedansk” i Mål & Mæle 22,4   side 3-10.

1999b: “Kategorial grammatik for dansk” i Widell, Peter og Mette Kunøe (udg.):

              7. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, side 349-360. Århus: Institut

                for Nordisk Sprog og litteratur. Bygger på Manus om kategoriel syntaks

1999c, "Functional Grammar - "On it sits a dog“, i Jørgen Stender Clausen (ed):

               Studi Nordici, nr. III. 1996, s. 143-162.

1999d, "Anmeldelse af Jann Scheuer, 1998: Den umulige samtale", NYS, nr. 25, s.121-130.


1998a:“Funktionel grammatik” i Norsklæraren, 5 1998, s. 25-29, Oslo: Cappelen.

1998b:“CD-rom med program til opgaveskrivning” i Information og Debat.

1997a: "Sprogvidenskab", Dansknoter, 1997 nr. 3 side 59-64.

1997b: “Nominalernes bestemthedsformer informationsteoretisk anskuet” i Peter Widell og Mette Kunøe:

              6. møde om Udforskningen af Dansk Sprog til minde om Peter Skautrup 1896-1996, side 289-300.

1997c: "Og" i Mål & Mæle 20.3, side 20-28.

1997d: "Tornettet", kronik Information 12. december

1997e:  "Sproglig hygiejne" i


1996a: "Review of Danish: A comprehensive grammar by Robin Allan, Philip Holmes,

               and Tom  Lundskær-Nielsen"  i American Journal of Germanic Linguistics and

                Literatures Volume 8,number 1, spring 1996, p. 130-134.

1996b: "The locative argument" i Niels Davidsen-Nielsen (ed): Sentence Analysis, Valency,and the

               Concept of Adject, Copenhagen Studies in Language 19, København: Samfundslitteratur,  p. 127-142.

1996c: "Politisk korrekthed i USA" i Mål & Mæle, 19.2, side 5-10.

1996d: Inger og Ole Togeby: "Platituder", i Mål & Mæle, 19.3, side 11-19.

1996e: "Stiltræk", i SPRÅU, Sprogvidenskabelige   Arbejdspapirer fra Aarhus Universitet 3.1996.

1996f: Jens Cramer, Lars Anton Henriksen, Mette Kunøe, Erik Vive Larsen, Ole Togeby og Peter Widell:

            699 varme termer. Leksikon til sprogkundskab, Aarhus Universitetsforlag.

1996g: "Modfokus" i Heltoft, Lars and Hartmut Haberland (eds): Proceedings of the Thirteenth

              Scandinavian Conference of Linguistics


1995a: "Sammenhængen mellem sprogvidenskab og tekstteori" i Colloquia Scandinavistica Vilnensia Redagavo

               Erika Sausverde ir Paal Erbo, Vilnius: Tuto Alba

1995b: "Anmeldelse af Erik Møller: Mundtlig fortælling - fortællingens struktur og funktion i uformel tale",

              NyS 19. Nydanske Studier & almen kommunikationsteori,  Dansklærerforeningen.

1995c: "Grin bare af ‘perkervitser’ ", i Ekstra Bladet, side 8, 2. sektion mandag 5. juni 1995

1995d: "Hvor går grænsen for etniske vittigheder" i vinduet,  Ekstra Bladet, side 16, onsdag 21. juni 1995

1995e:  "Kommentarer til årets studentereksamensstil" i Dansk Noter 4/1995


1994a: "Speech acts and information structure in Functional Grammar", i Elisabeth Engberg-Pedersen,

              Lisbeth Falster Jakobsen,  Lone Schack Rasmussen (eds): Function and Expression in Functional

              Grammar, Functional Grammar series 16,  side 183-195, Mouton de Gruyter.

1994b: Jens Cramer, Mette Kunøe, Erik Vive Larsen og Ole Togeby: 499 varme termer. Leksikon til

              sprogkundskab.  Institut for Nordisk Sprog og Litteratur.

1994c: "Kan komposita med prædikative substantiver som kerne have prædikatets subjekt som førsteled?" i

              Finn Sørensen, red: Papers fra Workshop om sammensatte substantiver i dansk, Handelshøjskolen i

              København, 26 maj 1994, Lambda Nr. 20 1994.

1994d: "Disputatsforsvar i Diskussion af Ole Togebys disputats PRAXT Pragmatisk tekstteori 1-2", LÆS,

               LITTERATUR ÆSTETIK SPROG,  Skriftserie fra Institut for nordisk sprog og litteratur Aarhus  Universitet Nr.

               16 (11. årgang), side 97-124.

1994e: Henning V. Jensen &Ole Togeby: Brug sproget! Om skriftlig fremstilling. Teori - Analyser -

              Praksis, 2. udgave. Del 1. Del 2

1994f: "Mentale og positive grammatiske kendsgerninger" i SPRÅU, Sprogvidenskabelige Arbejdspapirer

             fra Aarhus Universitet 1. 1994, side 71-98.

1994g: "Anmeldelse af T.K.Jensen: Politik i praxis" i Politica 1994,2.

1994f: "Danske stile 1994" i Fagkonsulentens hyrdebrev (?).

1994g: "Snakker kvinder i virkeligheden mest? - anmeldelse af Erik Møller: Mundtlig fortælling NyS 19, 1994


1993a: PRAXT. Pragmatisk tekstteori PRAXT 1 - PRAXT 2, Århus: Aarhus Universitetsforlag,857 sider. 

            Summary in English.

1993b: "Tidslinjen" i Ann-Marie Ivars et al.: Språk och social kontext, Meddelanden från institutionen

             för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B:15, side    243-265.

1993c: Peter Harder and Ole Togeby: "Pragmatics, cognitive science and connectionism", i Journal

             of Pragmatics 20 (1993) 467-492, North-Holland.

1993d: "Omkring "omkring oversættelsesmaskinen", Mål & Mæle 16.2 side 27-30

1993e: "Modtagerens fald. Om hensynsled i aktive og passive sætninger", Mål & Mæle 16.2 side19-21

1993f: "Vås, vrøvl og sludder", Mål & Mæle 16.3 side 19-25.

1993g: "Var Jesus et sludrehoved", Mål & Mæle 16.4 side 8-15.

1993h: "Text pragmatics", "Pragmatic principles", "Paul Diderichsen", "Danish", artikler til The

              Encyclopedia of Language & Linguistics. 6 + 6 + 2 + 2 sider, Pergamon Press, Oxford, UK.

1993i: "Fleksibelt funktionskomma", i Henrik Galberg Jacobsen og Mogens Gradenwitz (red): Komma - 

             hvornår og hvorfor? Dansk sprognævns skrifter 20, side 63-72, Dansklærerforeningens Forlag.

1993j: "Kommunikationsøkonomi" i Mette Kunøe og Erik  Vive Larsen (udg): 4. Møde om udforskningen af

             Dansk Sprog, Århus 1993.


1992a: "Tiltrædelsesforelæsning ved Aarhus Universitet 12  februar 1991" i Årsberetning 1991, Institut for

               nordisk sprog og litteratur. Aarhus Universitet, side 49-70.

1992b: "Mærk kroppen - den er dig", kronik i Århus Stifttidende 18 marts  1992.

1992c: "Kommentar til Lars Heltoft: Topologiens plads i en sprogteori" i Frans Gregersen

              (red): Lingvististisk  Festival. Lingvistkredsens 60 års fødselsdag, 24.  september 1991,

               side 97-106, Sprogvidenskabelige  arbejdspapirer fra Københavns Universitet.

1992d: "Fortællingens grammatik" i Kognition og Ånd, Litteratur & Samfund 47-48, side 105-137.

1992e: Frans Gregersen og Ole Togeby: "Dansk stil og dens retning" i DANSK NOTER nr. 4, side 43-50.

1992f: "Får man virkelig noget for intet med kunstige neurale netværker?" i Niels Ole Finnemann

             og Frederik Stjernfelt (red): Kognition og sprog , Århus: Aarhus Universitetsforlag.

1992g: "Centralisme a la Østeuropa", kronik i Morgenavisen Jyllands-Posten 8.10.92

1992h: "Is there a separate women's language?" i Proceedings from the Tromsø  symposium on Language,

               Sex and Society, International Journal of the Sociology of  Language, 1992, 12 sider.

1992i: "Indøvelse i mindreværd. Om sproglig interaktion i børnehaven" i Britt-Louise Gunnarsson &

             Caroline Liberg (utg.:) Språk, språkbruk och kön. Rapport från ASLA:s nordiska symposium.

              Uppsala, 7-9 november 1991.

1992j:  "Styrelsesrov -- Ulvetider på universiteterne"    kronik i Politiken


1991a: "Lop din tekst før du sender den ud!" i Mål & Mæle 14, 1-2, side 66-67.

1991b  "Skribentens 10 bud" i Gun Malmgren & Carin Sandquist (red): Skrivpedagogik, Lund: 

               Studentlittaratur, s. 51-67.

1991c: "Semantik, forståelse og maskiner" i Hansen, Petersen & Poulsen:  Auditorium X. Dansk før, nu - og i fremtiden,

              København:  Amanda, s. 137-157.

1991d: "Speech Acts and Information Structure in Functional Grammar" i Lisbeth Falster Jakobsen (ed): FG IN DK,

              Copenhagen: KUA, s. 14-24.

1991e: "Ordret oversættelse duer ikke" i, Terminologie et Traduction no 3, Commission des

                Communautés européennes, Luxembourg.

1991f: "Ambiguity", i Halldór 'Armann Sigurdsson (ed): Papers from the twelfth Scandinavian Conference of  Linguistics.

              Reykjavik, June 14-16, 1990, Institute of Linguistics, University of Iceland, side 426-437.

1991g: "Bisætninger" Mål & Mæle 14.4 side 20-24

1991h: "Hverandet barn i Danevang Forstaa halvkvæden Vise" i Sprogene i sproget. Modersmål Selskabets Årbog

              1991, København:  C.A. Reitzels Forlag s. 38-52.

1991i: "Det spørgsmål har vi ikke aftalt jeg skulle have", i Religion 1991,1


1990a: "Translation of prepositions by neural networks" i  Jörgen Pind  and Eiríkur Rögnvaldsson (eds): Papers

              from the Seventh Scandinavian Conference of Computational Linguistics. Reykjavik 1989, Institute of

               Linguistics, University of Iceland, side 237-249.

1990b: "Betydningen af ordet 'i' ", i Mål & Mæle 13,3 side  22-28

1990c:  "Det reducerede semantiske træksystem" Frede boje, Carsten Hansen, Lene Schøsler og Ole Togeby, EUROTRA


1989a: Sprogsociologi. Samlesættet den lille sociolingvist Dansklærerforeningen, 28 sider.

1989b: "The Logic and Semantics of Brøndal" i Travaus du cercle linguistique vol. xxii. Linguistique et

                Sémiotique, red.: Per Aage  Brandt, side 107-118.

1989c:  "Forslag til voksendansk" i Kursusnyt 89,1


1988a: "Underforståelser" i Mål & Mæle 12,2 side 16-19.

1988b: "Hvad ser den hovedløse trold i spejlet. Om postmodernistiske metaforer" i Bogens verden 6,

              København, side 312-14.

1988c:  A proposal for an extended feature system,  arbejdspapir EUROTRA-DK

1988d: "Parsing Danish text in EUROTRA" i Lamdda 7 Handelshøjskolen i København, side 35-57 og i

               Nordic Journal of Linguistics vol 11, 1-2 ed by Eva Ejerhed, side 175-192.

1988e: "Sprog i dansk i gymnasiet" i Det faglige udvalg for dansk: Sprog i det sproglige studiemønster

1988f: "Læseplanen for dansk" i Kursus-nyt 88/2


1987a: "Semantic levels" i The Nordic Languages and Modern Linguistics 6 ed. by P. Lilius, M. Saari,

               Helsinki, side 421-36.

1987b: "Kvalitetsfortællinger" i Plys 1986 side 138-40

1987c: "Sproglig hygiejne (med udgangspunkt i den nye  retskrivningsordbog)" udg. Nordisk

              instititut Århus, 8 sider.

1987d: "Heller og også" i Mål & Mæle 11,4 side 21-26.


1986a: Sprogbog. Grundbog i sprogundervisning, København: Dansklærerforeningen

1986b: "Steder" i bevidsthedens landskab - grene på ideernes træ, København: Gyldendal 165 sider.

               1. del, 2.del, 3. del. Helt træ

1986c: "Dette er ikke artiklens overskrift" i Mål & Mæle 11,1 side 30-32.Se også Humorartikler.

1986d: "Datamaskinen i danskundervisningen" i Mål & Mæle 11,1 side 20-29

             "Datamaskinen i danskundervisningen -2" Manus

1986e: "En, to, tre - det er en prøve" i Dansk 2,  3 sider

1986f: "Jødisk Vid" i Helen Krag og Margit Warburg (red): Der var engang - amol iz geven. Jødisk kultur

             og historie i det gamle Østeuropa, København: Gyldendeal, side 145-165.   

1986g: "Om at sætte sig på metaforerne" 9 Nordlund 11, Lund, side 27-46.

1986h: "Frames scripts, scenarios - og topoi" i Retorisk Festskrift red.: Lone Rørbech, Peder Skyum

              Nielsen,  Skjern, 190-99.

1986i: "Virkeligheden i flugten" i Mål & Mæle 11,2 side 5-12, se også Humorartikler

1986j: "The Disambiguation Machinery in Eurotra Transfer" i Nordisk Seminar om maskinoversættelse, red.:

              Annette Hartnack og Hanne Ruus, København, side 97-104.

1986k: "Review article NyS 16-17" i

1986l:  "Mit ønskedansk" Oplæg til debatdag 31/3


1985a: Kvinder siger selvfølgelig mest - sagde manden. Om sprog hos kvinder og mænd, arbejdere og

              mellemlag, København: C.A. Reitzel, 166 sider.

1985b: "Det er os der frembringer produktionsresultatet"  i Bogens Verden, København, side 3-6

1985c: "Pentagrammatical texttheory" i Papers from the eighth Scandinavian Conference of Linguistics,

               ed by Ole Togeby, København, side 590-99.

1985d: "Om sprog hos kvinder og mænd, arbejdere og mellemlag" i Humaniora 1983-1984.


1984a: "Skriften på væggen", Mål & Mæle 9-4, side 20-32

1984b: "Vittigheder", Mål & Mæle 10-1, 1984, side 8-20 Se også Humorartikler

1984c: "Teksten er skabt af mennesket - om hermeneutisk tekstvidenskab i Skandinavien", i Ringgaard, K.,

              (ed) 1984: The Nordic Languages and Modern Linguistics 5. Proceedings of the Fifth International

              Conference of Nordic Languages and Modern Linguistics in Århus 27/6-1/7 1983, Nordisk Institut,

               Aarhus Universitet, Århus.

1984d: "Læseplan og udtryksfærdighed" i M. Jelved og A. Søderberg (red): DET ER DANSK!

              Læseplan og hverdag, Dansklærerforeningen.


1983a: "The Structure of the Joke", i Karlsson, Fred (ed), 1983: Papers from the Seventh

              Scandinavian Conference of Linguistics, Hannasaari, 1982 University of Helsinki.

              Department of General Linguistics. Publications No. 9.

1983b: "Hvis man havde tid. Om metoder i stilerening", Kursiv, Meddelelser  fra Dansklærerforeningen 2/1983.

1983c: "Nudansk Ordbog" i Mål & Mæle 9,1 side 15-21

1983d: "Mål og midler i modersmålsundervisningen" i Humaniora 1981-82

1983e: "Der burde have været roser" Manus


1982: "The Structure of the News Story", i Fretheim, T. & L. Hellan: Papers from the Sixth Scandinavian

            Conference of Linguistics, Røros, Oslo, p. 236-246.

1982b: "Storebroder ser dig -- Uvidenhed er styrke" kronik i Politiken 11/8 1982.


1981a: "Locutopia, eller: frigørelsen i den ideale talesituation", i Holst, Lisbet, Bo Hakon Jørgensen,

               Jens Anker Jørgensen, Jan Sand Sørensen, 1981: Frigørelse, humaniora, digtning og sprog.

              Tilegnet Aage Henriksen. Kongerslev: GMT

1981b: "Konsekvent komma" i Mål & Mæle 8,1 side 13-19

1981c:  Otto Glismann og Ole Togeby: "Økonomiske,  politiske og tekniske mål" i Modersmålsundervisningen.

              Rapport fra Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet, Det centrale Uddannelsesråd.

              Modermålsopgaven. Forskningsrapport nr. 2. side 11-27.

1981d: "Tekstproduktion" i Modersmålsundervisningen. Rapport fra Institut  for Nordisk Filologi,

              Københavns Universitet, Det centrale Uddannelsesråd. Modermålsopgaven.

               Forskningsrapport nr. 2. side 219-240.

1981e: "Talen i Oslo" i Mål & Mæle 8,2 side 10-15.

1981f: "Mig skal sådan en som hende ikke prøve på at afbry/ " i Risager, Karen og Ulf Teleman (udg.):

             Kønsspecifik sprogbrug - hvad er det? ROLIGpapir 26 1981. RUC

1981g: "Nyhedsartikler analyseret af forskere" i The sixth Scandinavian Conference of Linguistics.

              19-21 June 1981.

1981h: Henning V. Jensen &Ole Togeby: Brug sproget! Om skriftlig fremstilling. Teori - Analyser -

              Praksis, 2. udgave. Del 1. Del 2


1980a: "En generisk ordarbejder" i Haberland, Hartmut, Karen Risager og Ulf Teleman, 

               1980: Hverdagsskrift, RUC.

1980b: "Negation and Aspect" i Hovdhaugen (ed), 1980: The Nordic Languages and  Modern Linguistics.

              Proceedings of the Fourth  International Conference of Nordic and General Linguistics in Oslo 1980, 

              Oslo, Universitetsforlaget.

1980c: Hansen, Erik og Ole Togeby (red): Sprogvidenskabens discipliner, København: Berlingske Forlag.

1980d:"Semantik" i Hansen, Erik og Ole Togeby (red): Sprogvidenskabens discipliner, København:

              Berlingske Forlag.

1980e:"Tekstlingvistik" i Hansen, Erik og Ole Togeby (red): Sprogvidenskabens discipliner,

              København: Berlingske Forlag.


1979a:"Nok" i Mål og Mæle 6, 3 side 18-23

1979b: "Theories of Narrative in Textlinguistics" i Pettersson, T., 1979: Papers from the Fifth

               Scandinavian Conference of Linguistics,  Frostavallen, Part 1, Stockholm, p. 337-352. 

1979c: "Men hva' med kongen? Om tekstlingvistisk analyse" i Andersen, John Edelsgaard

              Andersen og Lars Heltoft  (red), 1979: NyS 10-11, Sprogteori og tekstanalyse, 

              Akademisk Forlag, København.

1979d: "3 for 10 kr." i Kritik 50 1979, København: Gyldendal.

1979e: "Tekstlingvistiske begrebsmodeller i modersmålsundervisningen" i

               Auli Hakulinen (utg) 1979: Grammatikmodeller och alternativa begreppssystem

               i modersmålet. Rapport från ett symposium på Hanaholmen, Esbo den 8.-12.

               Januari 1979,  Turku: Publications de l'association finlandaise de linguistiquée N:o 26

1979f:  "Den levende vekselvirkning" i Pædagogik 1979,4

1979g:  "Dansk bliver aldrig en tysk dialekt" i AC-debat 1979,10.


1978:    "Semantik", Mål & Mæle 5,1 side 10-15

1978b: "Er Planken høj eller lang? Metodiske og teoretiske problemer i den semantiske

               beskrivelse". i Kirsten Gregersen ed., 1979: Papers from the Fourth Scandinavian

               Conference of linguistics, Hindsgavl January 6-8 1978, Odense, side 317-322,

              Odense: Odense University Press.

1978c: "Autoritets- og ambitionsnormer hos kvinder og mænd" i Kirsten Gregersen ed., 1979:

              Papers from the Fourth Scandinavian Conference of linguistics, Hindsgavl January 6-8

              1978, Odense side 29-33, Odense: Odense University Press.


1977(?):"Do you see what I mean? The grammatical semantics of  verbs of perception" i

                Proceedings from the Third Conference of Nordic Linguistics, Austin Texas 1976.

1977a:  Om sprog, Hans Reitzel, København.

1977b:  "Huller i sproget", Mål & Mæle 4,3 side 12-16


1976a:"Grammatik og grafik", Mål & Mæle 3,1 side 26-32

1976b:"Sprogets kamp for tilværelsen", Mål & Mæle 3,3 side 13-21

1976c:"Kong Gulerod og vatnisserne", Mål & Mæle 3,4 side 8-13

1976d: "Lix" i Pejtersen, A.M. red: Skønlitterær typologi, Danmarks Biblioteksskole.


1975a:"Ta' bussen", Mål & Mæle1,4 side 16-23

1975b:"Tænk engang", Mål & Mæle 2,1 side 18-23

1975c:"Tid til kakao", Mål & Mæle 2,2 side 22-24

1975d:"RO", Mål & Mæle 2,3 side 23-24 

1975e:"Glædelig jul og godt nytår", Mål & Mæle 2,4 side 32

1975f: "Grammatik og deiksis" i NyS nr. 8 1975, København: Akademisk Forlag

1975g: "Lige mænds frie tunger" i Klaus Kjøller 1975: Analyser af sprogbrug: Replik-til-replik,

               København: Borgen.

1975h: "Sådan lever weekendgenerationen" i  Klaus Kjøller 1975: Analyser af sprogbrug:

                Argumentation, København: Borgen.


1974: "Om hvad man kan bruge ordet ikke til", Mål & Mæle 1,1 side 5-8

1974b:"Der spilles for meget stikbold med danske skoleelever", Mål & Mæle 1,2 side 5-8.

1974c:"HØN. Om hvad sprog kan bruges til", Mål & Mæle 1,3 side 28-32.

1974c: "Om åbenbarelser", Mål & Mæle 1,2 side 19-20

1974d: "Verifikations- og felsifikationsproblemer i sprogbeskrivelsen" i NyS 6,

              red: Larsen, E.V. side 22-36.


1973:  "Hvis det går galt bliver du ikke alene! Om den pragmatiske beskrivelse af

              sproghandlinger", i Kritik 26, 1973, København.

1973: "Sproget er en boksehandske i klassekampen -- men vi skal lære at slå igen"

            Kronik i Aktuelt 16/11 1973.


1972: Tegn og serier, København: Munksgaard

1972b:  "Det er da helt klart" I Sprogværkstedet Danmarks Skoleradio.


1971: Sprog og Læseproces, København: Gjellerup

1971b: Willig, Annette, Ole Togeby, Steen Laursen, Erik Hansen, Hanne Nielsen, Lars Henriksen:

              Sprog og konvention. Om rigtigt og forkert sprog. København: Gjellerup

1971c: "En bogs temperatur" i Børnene og vi 1971.